عــشـق فانتـــزی پســــــــرکــ مـلـوس

دوستان نظرات شما مایه خرسندی من وشکوفا شدن وبلاگ است این لطف را ازما دریغ نکنید.

ﺗﺴﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ .
( ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﻧﮑﺮﺩﯾﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﻭ ﻧﺨﻮﻧﯿﺪ، ﻭﮔﺮﻧﻪ
ﺍﺭﺯﺷﺶ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻩ، ﺳﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ .
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺟﻮﺍﺏ ﺗﺴﺖ :
ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﯾﺪ ﻭ ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ ﺭﺍ
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﯾﺪ؛ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻢ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱﺗﺎﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ
.
.
.
.
.
..
ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من منطقی شدم خودم

دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 23:47 |u3f| |

|───────────────────────────┤

 

آن کیست که عالم همه دیووووووووونه اوست!!!!؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

....
.
خوب منم دیگه!!!فکر کردن داره ؟؟؟
واقعا ازت توقع نداشتم ندونی!!

این همسایه رو برویی مون تازه اومدن،دخترشون ویالون میزنه.خیلیم خون گرمن.چن شب پیش مارو دعوت کردن واسه شام.من پاشدم برگردم خونه زن همسایمون گفت:کجا ؟نشسته بودین حالا...
یه نیگاه عشقولانه به دخترشون کردم گفتم الان وقت تمرین پیانومه باید برم.
بعد مامانم نه گذاشت نه ورداشت گفت:تو پیانوت کجا بود چرا دروغ میگی بچه؟؟؟؟این پسر ما از بچگی با دبه سرکه تنبک میزنه خودشم میرقصه ،یه دبه بیارید ببینید چیکار میکنه...؟؟!!!!

شنبه پانزدهم شهریور 1393| 13:53 |u3f| |

|───────────────────────────┤

 

ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﭘﻮﺯﺵ
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ !
ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻣﺸﻢ !
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯدخترای وب رﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪﻡ!
ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ، ﻭﻟﯽ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻬﺶ
ﺑﮕﻢ !
ﺍﻭﻧﻘﺪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻡ ﺟﻮﻧﻤﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺪﻡ !
ﺣﺘﯽ ﮐﺎﺩﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ !
ﻭﻟﯽ ﺭﻭﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ !
ﺍﻻﻧﻢ ﺻﺒﺮﻡ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪﻩ، ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺑﮕﻢ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪﺵ !!!
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﯾﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ
ﺑﺸﻪ،
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺸﻪ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

**

*

*

*

**

*

*

*
ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ دخترای وب
ﭼﻪ ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﻭ ﺷﻮﻕ ﺩﺍﺭﻥ ﻣﯿﺨﻮﻧﻦ

خخخخخ


http://www.gallery.minafam.com/wp-content/thumbnails/563.jpg

 

 

امروز رفتم کافی شاپ دیدم همه با دوست دختراشون نشستند

منم تنها بودم. خیلی حسودیم شد
گوشیو گرفتم در گوشم داد زدم:
بدبخت بیا خواهرتو ببین تو کافی شاپ پیش یه پسره نشسته...
همه دخترا فرار کردن ...
ای حال کردم ای دلم خنک شد
برگی از خاطرات یک ادم مجرد

شنبه هشتم شهریور 1393| 14:5 |u3f| |

|───────────────────────────┤

 

یه دختر دارم شاه نداره/صورتی داره ماه نداره/از خوشگلی تا نداره
به کس کسونش نمیدم/به همه کسونش نمیدم
به راه دورش نمیدم/به حرفه زورش نمیدم
به کسی میدم که تک باشه/پیرهنه تنش اطلس باشه
شاه میاد بالشکرش/شاهزاده ها دوروبرش/واسه پسره کوچیکترش
آیا بدم؟
آیا ندم؟
به کسی میدم که تک باشه/مَلِک باشه و مَلَک باشه
دختر من رفیق من/هم نفسه شفیق من/نگین انگشتره من/عقیقه من رفیق من
دختره من یار باباس/شمع شبه تار باباس/تو این گلستونه جهان/نوگل بی خاره باباس
یه دختر دارم شاه نداره/صورتی داره ماه نداره/از خوشگلی تا نداره
به اینو و اونش نمیدم/به همه نشونش نمیدم/به خواستگارش نمیدم/به هر دیارش نمیدم
به کسی میدم که تک باشه/ پیرهنه تنش اطلس باشه
شاهه شهر ما بیاد/با صد برو بیا بیاد/با گنج و هدیه ها بیاد
آیا بدم؟
آیا ندم؟
.
.
.
.
.
.
.
.
خشگل خانومای بابا روزتون مبارک
از ته ته دلم بهترینارو براتون آرزو میکنم و از خدا میخوام که هیچوقت دلتون بشکنه

ححح

 

ضد دختر جدید

پنجشنبه ششم شهریور 1393| 0:25 |u3f| |

|───────────────────────────┤

 

ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﺗﻮﺗﻮﻟﻪ ﻋﯿﺪﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﻮﻟﻪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺭﻡ *** ﺏﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪﻓﻄﺮﻣﺒﺎﺭﮎ

سه شنبه هفتم مرداد 1393| 13:29 |u3f| |

|───────────────────────────┤

 

حال ما خوب است !
اما تو ... بیخیال!
تو حتی زحمت باور کردن یا نکردنش رو هم نکش ..

شب شکست ، پیمان شکست ، عهدی شکست ، قلبی شکست

از شکست هر شکستی بر دلم آهی نشست . . .

زندگی زیباست نه در رویا ،
بوسه زیباست نه برای هوس ،
پرنده زیباست نه برای قفس ،
دوست داشتن زیباست نه برای لمس کردن برای حس کردن ،
پس بدون چه کسی تو رو دوست داره بخاطره خودت

این روزهـــــــــا
عجیب دلم بچــــگی میخـــــواهــــــد
خستــــه ام...!
یک قلم لطفـــا....؟!
میـــــخواهم خـــــــودم را خطــــ خطــــی کنــــــم!

 

 

پنجشنبه دوم مرداد 1393| 15:45 |u3f| |

|───────────────────────────┤

 

 

 

عشق یعنی:
وقتی نیستش به یادشی و می خوای باهاش باشی
وقتی باهاشی همش می خوای نگاش کنی

فـــــــــکرشو کن
خواب باشی یهو بیدار شی ببینی یه کوچولــــــو این طوری بهت ذل زده

وااااااااای چقدرم نازه

نازنینم ♥
دیشب با حرفام ناراحتت کردم
امیدوارم منو بخشیده باشی
میمیرم برات نفسم عمرم جونم
عشقم زندگیم جیگرم خانمم
دوســـــــت دارم ♥

اینو همین طوری نوشتم یه لحظه

از فکر امار کشته ها افکارم عذاب وژدانی شد

فکر بد نکنین همچین جیگری فعلا در دسترس نیست

ههه

هیچ گـاه فکــر نمی کـردم فاصـله بینمــان آنقــدر زیـاد شـود کـه...

تـو بی خـــیـال زنـدگی کنــی ...

و مــن با خیــالـت ،

بـی خیــال زندگــی شــوم !!!

قصه ی من و تو

قصه ی آسمان و زمین اســـــت...

هیچ وقـــــت به هم نمـــی رسیم

مگر قیامــــتی به پا شود…

عشــق کوتـاه اسـت...

و فـرامـوشـی چــــــــــقدر طــــــــــــولانی ؟!!!

 

ﺣـــﺎﻟـﻢ ﺧــــﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣــــــــــــﺎ
ﺩﻟــــــﻢ ﺗـــﻨــﮓ ﺭﻭﺯﻫـــﺎﯾــﯿــﺲﺕ
ﮐﻪ ﻣـــﯽ ﺗــــﻮﺍﻧــﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺗـــﻪ ﺩﻝ ﺑــﺨــﻨــﺪﻡ . ..

خوشبختـــــــــی یه تعریف واحدی نداره،
واسه یكی محبتــــــه،
واسه یكی پولـــــــه،
واسه من ... خوشبختی یه حسـّـــه،

اینو دان کنید خیلی خوشگله کلیپش انقد دوس دارم از این کارا

عروسش خوشگل اصلا خیلی دوس دارم هر قد نگاه میکنم سیر نمیشم

نظر راجب کلیپ یادتون نره دوس دارم بدونم نظرتونو مسی

 

Download Quality 1080p

سه شنبه هفدهم تیر 1393| 15:50 |u3f| |

|───────────────────────────┤

 

 

وقتی اونیکه دوسش داری ،
برای اولین بار اسمتو صدا میزنه ،
.
.
تقریبا میمیری

 

گاهی اوقات حسرتِ تکرارِ یک لحظه

دیوانه کننده ترین حس دنیاست…

♥ دوست داشتـטּ یعنے ...♥
♥ وقتے میــــدونه...♥
♥ روے چیزے حساسے...♥
♥ یا از ڪارے بدت میـــاد...♥
♥ حواسش هست ڪه ناراحتت نکنه...♥
♥ دوست داشتـטּ یعنے همیـטּ........♥

دختر داییم شیش سالشه
یه حلزون پیدا کرده آورده خونه
هرجا حلزون میره این پشت سرش میره
صورتشو میماله به کف زمین.
میگم چرا اینکارو میکنی عسیسسسسسسسسمممم؟
میگه چون حلزون موقع حرکت ترشحاتی از خود به جا میزارن که حاوی کلاژن و الاستینه که باعث میشه چین و چروک صورت از بین بره وصورتی شاداب و به ما هدیه بده و دیگه باید با چین و چروکا خدافظی کرد :| :|
:|
:|
اونوقت من 6 سالم بود صورتمو میگرفتم جلوی پنکه می گفتم آآآآآآآآآآاااااااااا
......مثل خر کیف میکردم ....

 

لـــب تاب و روشن میــکــنــی...

صـــبــر مـــیــکـــنی تا ویـــنـــدوز بـــالا بیاد

یه قلـــوب از چـــایــیــــتـــو میخوری...

کــلــیــک میکنی روی My Computer
مـــیــری تــــوی Drive E

یـــه ســــیـــــگــار روشن مـــیــکــنــی...!

مـــیـــری تـــوی My Pictures

یه پــــُــک سنگین...!

دنبال یه فایل قدیمی میگردی....

یه پــــُـــک سنگین دیگه...!

پیداش میکنی...!!!!!!

بازش میکنی...

یه پــــُـــک دیگه...!

عـــکسارو نگاه میکنی

یه لـــَـــبــخــنـــد میزنی به خاطراتی که زنده شدن و دارن جلوت راه میرن

میرسی به یـــه عـــَـــکــــس...

این عکس یـــه اشــــکالــی داره

یه پـــُـــک ســَــنــگـــیــــن...!
ن دوتـــا پــــک ســـنـــگتــیـــن...!

نـــمیـــخوای قـــبــول کنی

جــای یــکـــی تــــو زتدگـــیــــت خـــالـــیــــه...

دقیقا همونی که توی عــکــس خودشو چـــَـــســـبـــونـــده بــهـــت

مـــَـــحــــــو عــکـــسی...!!!!!!!!!!!!!!

کــَــم کــَــم داغـــی ســـیــــگار دســـتـــو مـــیــــســـو ز و نــــه...

ســیـــگـــارو تـــوی جـــاســـیـــگاری خـــامـــوش مـــیـــکـــنـــی...!

لــب تـــاب رو خــامـــوش مـــیـــکـــنـــی...!

روی تـــخـــت دراز مـــیـــکـــشــی چـــشـــماتـــو مــیــــــبــَـنـــدی...

و زیــــر لـــَـــب مـــیـــگی...

""" لــَـــعـــنــَــتــی """

 

جمعه سیزدهم تیر 1393| 2:44 |u3f| |

|───────────────────────────┤

 

                                   

     سلام خوبین ویندوز من 8.1 اولش از رو Dvdکرکش کردم اکتیو شد

بعد چند ماهی میشه اکتیو بود الان دیگه نیست اعصابمو خرد کرده

ازنت هرچی کرک جدید پیدا کردم 2014 اکتیو نشد کسی سراغ داره

بد جوری رو اعصابمه اخه خیلی خوب شده بد اپدیت نمیخوام دوباره

ویندوز عوض کنم اپدیتش بره ممنون میشم کسی داره بده منم

فداتون

کیا قربانی این بازی شدن؟ :))

ههه

 

 

اسمش نه عشق است…
نه علـاقه…
نه عادت…!
حماقت محض است…
دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست...

 

تو دلِ خَسته ی من ، یه دنیا غَم نشَسته ، بُغضِ سیاهِ حَسرت راهِ گلوم و بَسته
حِکایتی غَریبِ، تو سَرنوشتِ دِلگیر ، شایَد ک مَن تو خوابَم خوابی بدونِ تَعبیر ...
تَقدیر مَن هَمین بود اَشک و غُروب و حَسرت ، خُدا ببین چِه جوری موندم تو بُهت و حِیرت
این منی ک می بینی یه خَسته ی غَریبم تو این غُروبِ دِلگیر غُصّه شُده نَصیبم
منی ک تویِ دنیا دیگه اُمید ندارم ، نمیدونم خُدایا چه جور دَووم بیارم
خُدا ببین چه تَنهام این دل چِه بی قَرارهِ، انگار تو هَفت آسِمون نداره یک سِتاره
سَهمِ دلم سیاهی تو این دو روزِ دُنیا ، تو این شَبای گِریــه حَتّی میونِ رویا ،
غَمگین و بی قَرارم ، حالِ خوشی ندارم ، شِکایتِ دلم رو من پیشِ کی بیارم ،
تَنها نشَستم اینجا ، غَریب و بی نشونه ، عَجیبِ سَرنوشتم خُدا این و میدونه،
به هَر کی خوبی کردم غَریبه با نِگام شد، گفت مَن و میخواد امّا بُغضی توی صِدام شد
طوری که دیگه گِریه کاری واسَم نداره وقتی داره به حالم آسِمونم می باره
خُدا ببین که تَنهام این دل چه بی قرارهِ ، انگار تو هَفت آسِمون نداره یک سِتاره

عشق

چیز عجیبی نیست !!!

همین که تو دلت بگیرد ،ومن

نفسم

به همین سادگی....

 

 

iiiiiiههههههههههiiiiiii

یه دختر باید جوجو باشه....

قدش متوسط رو به بلند باشه...

ریزه میزه باشــــه که تو بغلــــــــــــــــت جا بشه....

خوووول و دیووونه باشه جـــوری که بگی خدایا منو از دســـــت این نجات بده...

لوس و حــــــــــسود باشه....

لــــــــوس حرف بزنه...

گاز بگــــــــیره...

با زور بگه لواشک میخری یا کتکــــه ....

هم شیــــطون هـــم خانـــــوم باشــــه...

روژ پُرنگ بزنه جورى كه دلت آب شه براش

رو مــــــــخ بــــره

کتـکت بزنــــــه

حرصـــ دراره

دعـــوات بکــــنه
توام بزنيش بشينه بغض كنه
گریه کنه
بد بوسش کنی ...

..........

بچه ها دارم ازدواج میکنم بیائین ادامه مطلب کارتون دارم


ℭoηTiηue
سه شنبه دهم تیر 1393| 2:19 |u3f| |

|───────────────────────────┤

 

ﺳﺮﻛﻼﺱ ﺍﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ :
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺸﺖ ﺑﺎﺯﻩ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺮﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﺭﻭ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ,
ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯿﺮﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ !!!
ﮔﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺮﯼ ؟ ﻣﯿﮕﻢ ﭘﺎﺷﻮ ﺗﺨﺘﻪ
ﺭﻭ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ
ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ :
ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﮐﻼﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﻮ
ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨﻦ !!!
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺯﺩﻥ ﺯﯾﺮ ﺧﻨﺪﻩ ....
ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﭘﺎﯼ ﺗﺨﺘﻪ
ﮔﻔﺖ :
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﺘﻪ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ
ﺵ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟؟؟
ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ
ﺷﻮﻫﺮﺗﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﺪ ﺳﺎﯾﺰﺵ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ !!!
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﮐﯿﺪ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﺬﻑ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﯾﺎ ﻣﻦ ﺣﺬﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟؟؟
ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺪﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻫﯿﭻ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ !!!
ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻗﺎﻃﯽ ﮐﺮﺩ ﺭﻓﺖ ﺳﻤﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ
ﺍﺳﻤﺖ ﭼﯿﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﺯﺑﻮﻥ؟؟؟
ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻮﭼﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻟﯿﺴﺖ
ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ
ﮔﻔﺖ :
ﺍﻣﯿﺪﻩ ﭼﯽ؟؟؟
ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯼ ﺻﺪﺍﻣﻮ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻣـــﯿــــــــــ
ــــــــــﺪﻩ ﺟـــﻬــﺎﻥ !!!
ﮐﻼﺱ ﺭﻓﺖ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ ,
ﻣﺎﮊﯾﮑﺸﻮ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻡ ﺭﺩ
ﺷﺪ ﻭ ﺩﻭﯾﺪﻡ
ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﻭ ﺑﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ !!!
ﻭ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩﻡ

 

چه خوش خیال است ...

فاصله را میگوییم !!!

به خیالش تو را از من دور كرده ...

نمیداند جای تو امن است ....

اینجا ....

"میــــــــ-ــــــان دلـــــــــم"

 

ﭘﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻬﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...

ﺍﺱ ﺑﺪﻩ ﺑﮕﻪ :

ﻫﯽ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ...

ﻗﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﻗﻬﺮ ﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ...

ﻓﻘﻂ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﯽ ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﺗﻮ ﺧﻮﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ..

پسر :یه چیزی بگم؟
دختر :اره بگو.
پسر :تو قشنگترین لبخند رو داری که من تو عمرم دیدم!!
دختر :منم یه چیزی بگم؟
پسر :بگو عزیزم.
دختر :اون فقط بخاطر وجود تو وجود داره

 از ادامه مطلب دیدن فرمائید 18+ جذاب خنده دار و نظرم حتما بدین مرسی فداتون ههه

فقط برای خندیدن


ℭoηTiηue
دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393| 20:22 |u3f| |

|───────────────────────────┤